Podmienky spotrebiteľských hodnotení a recenzií

Tieto Podmienky upravujú vaše používanie služby Zákaznícke hodnotenia a recenzie (ďalej len „Služba CRR“) ponúkanej spoločnosťou L’ORÉAL Česká republika s. r. o., so sídlom Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5 (ďalej len „L’Oréal“) konajúcej prostredníctvom svojej obchodnej divízie spotrebných produktov (ďalej len „CPD“) na svojich webových stránkach www.lorealparis.sk (ďalej len „Webové stránky“). Nie ste oprávnený používať Službu CRR, ak ste zamestnancom spoločnosti L’Oréal.

1. Všeobecné podmienky

Zverejnením recenzie na Webových stránkach vyhlasujete a ručíte, že:

• vaša recenzia je v súlade s Podmienkami používania Webových stránok www.lorealparis.sk a týmito Podmienkami,

• ste autorom vami odoslanej recenzie, nedopustili ste sa krádeže identity inej osoby a nepoužívate falošnú e-mailovú adresu a nedopustili ste sa ani iného podvodného konania vo vzťahu k pôvodu vašej recenzie,

• vaša recenzia je vaším pôvodným dielom a neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb,

• všetok obsah, ktorý zdieľate, je pravdivý.

Ďalej súhlasíte a ručíte, že nebudete zdieľať žiadny obsah:

• ktorý prezradí vašu identitu iným spotrebiteľom (preto, prosím, nepoužívajte svoje celé meno a namiesto toho použite iba svoje krstné meno alebo prezývku),

• ktorý by obsahoval informácie (vrátane informácie o cenách) týkajúce sa konkurentov spoločnosti L’Oréal, konkrétne značky L'Oréal Paris a ich výrobkov (najmä iných výrobcov a/alebo distribútorov a/alebo maloobchodných predajcov zdravotných a kozmetických výrobkov),

• ktorý nesúvisí s účelom recenzovania výrobkov uvedených na Webových stránkach,

• na základe ktorého čerpáte odmenu alebo peňažný zisk od akejkoľvek tretej osoby, alebo ktorý je možné pokladať za reklamu alebo výzvu na kúpu (čo zahŕňa všetok obsah, ktorý odvádza obchodné príležitosti od spoločnosti L’Oréal),

• ktorý obsahuje informácie odkazujúce na iné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktné informácie a telefónne čísla,

• ktorý obsahuje počítačové vírusy alebo inštrukcie k ich vytváraniu, alebo iné potenciálne deštruktívne alebo škodlivé počítačové programy alebo súbory,

• akýkoľvek obsah, ktorý nabáda či vyzýva tretej osoby k hanlivému, neetickému, sexuálnemu či inému zavrhnutiahodnej rokovaní.

Spoločnosť L’Oréal si vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť prístup akémukoľvek používateľovi, ktorý porušuje pravidlá týchto Podmienok používania, a nezverejniť, upraviť alebo vymazať akýkoľvek komentár, o ktorom sa spoločnosť L’Oréal bude podľa svojho výhradného uváženia domnievať, že tieto Podmienky porušuje. Ďalej si vyhradzuje právo nezverejniť:

• zdvojený obsah,

• prázdne recenzie,

• recenzie v inom jazyku ako v slovenčine/češtine/maďarčine,

• nezrozumiteľný obsah (napr. obsah pozostávajúci z náhodných znakov či nezmyselných zoskupení slov).

Spoločnosť L’Oréal nemôže zaručiť, že dostanete možnosť upravovať alebo mazať akýkoľvek obsah, ktorý ste zverejnili. Hodnotenia a písomné komentáre budú pred zverejnením skontrolované s cieľom zabezpečenia súladu s týmito Podmienkami používania. Hodnotenia a písomné komentáre sú zvyčajne zverejňované do 15 dní.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/podmienky-pre-hodnotenia-a-recenzie-zakaznikov" }

2. Osobné údaje

Odoslaním svojej e-mailovej adresy v súvislosti s vaším hodnotením a recenziami súhlasíte s tým, že spoločnosť L’Oréal a jej nezávislí poskytovatelia služieb môžu použiť vašu e-mailovú adresu na to, aby vás kontaktovali ohľadom vašich recenzií a, ak ste na to dali svoj súhlas, tiež na obchodné účely.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/podmienky-pre-hodnotenia-a-recenzie-zakaznikov" }

3. Duševné vlastníctvo

Ak vznikne v súvislosti s odoslaním recenzie autorské dielo v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 185/2015 Zb., Autorský zákon ( "Autorský zákon "), udeľujete spoločnosti L'Oréal dňom odoslania recenzie výhradné výlučnej oprávnenie Autorské dielo použiť v pôvodnej i pozmenenej podobe, v neobmedzenom územnom a kvantitatívnym rozsahu, pre akýkoľvek spôsob použitia a na akýkoľvek účel, v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových autorských práv a v súlade s ďalšími podmienkami nižšie ( "Licencia").

L'Oréal nie je povinný Licenciu využiť. L'Oréal je oprávnený v rozsahu Licencie udeliť podlicenciu alebo Licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe bez obmedzenia, s čím odoslaním recenzie výslovne súhlasíte.

Licencia zahŕňa výhradné oprávnenie spoločnosti L'Oréal Autorské dielo zverejňovať, upravovať, meniť, spojiť s iným dielom či zaradiť do diela súborného, spracovávať vrátane prekladu (napríklad do iného jazyka), a to aj prostredníctvom tretej osoby, uvádzať Autorské dielo na verejnosti pod menom spoločnosti L'Oréal a dokončovať nehotové Autorské dielo, s čím súhlasíte. Máte povinnosť zabezpečiť prípadný potrebný súhlas tretích osôb, ktoré ste užili na plnenie jeho povinností, s vyššie uvedeným a s postupovaním tohto oprávnenia na tretie osoby v rámci postúpenia Povolenie alebo udelenie sublicencie

 

Týmto beriete na vedomie, že spoločnosť L’Oréal môže tiež prekladať a zverejňovať vaše recenzie na svojich stránkach na sociálnych sieťach, najmä na stránke Facebook L’Oréal Paris (www.facebook.com/LorealParisCZSK/) a na zahraničných verziách webových stránok L'Oréal Paris. Týmto vás upozorňujeme, že akékoľvek takéto zverejnenie môže obsahovať meno (alebo prezývku, ako sa odporúča vyššie), ktorú ste použili pri odoslaní svojej recenzie.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/podmienky-pre-hodnotenia-a-recenzie-zakaznikov" }

4. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa produktov spoločnosti L’Oréal a ich použitia, obráťte sa, prosím, na info@lorealparis.sk. Spoločnosť L'Oréal sa vždy bude snažiť všetky vaše sťažnosti vyriešiť tak, aby došlo k vzájomnej zhode na všetkých stranách.

Tieto Podmienky používania sa riadia právom Českej republiky.

Publikované L´Oréal Česká republika s. r. o.

Dňa: 1. 1. 2022
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/podmienky-pre-hodnotenia-a-recenzie-zakaznikov" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/vasarloi-ertekelesek-es-velemenyek-felhasznalasi-feltetelek", "name": "Podmienky spotrebitelskych hodnotení a recenzii" } } ] }