L’ORÉAL PRE BUDÚCNOSŤ

10 MILIÓNOV EUR INVESTOVANÝCH DO PROJEKTOV PRE PODPORU ŽIEN

Pretože ženy a dievčatá sú hlavnými obeťami klimatických zmien, L’Oréal Paris podporuje 6 environmentálnych projektov, ktoré znižujú CO2 v atmosfére a podporujú ženy a dievčatá na miestnej úrovni.

OCHRANA NÁRODNÝCH LESOV JACUNDÁ V BRAZÍLII

Ochrana amazonského dažďového pralesa a posilnenie postavenia miestnych spoločenstiev

V Brazílii podporujeme ochranu 95 000 hektárov pôvodného lesa, aby sme zachovali biodiverzitu a podporili udržateľné využívanie zdrojov. Okrem toho, že pomáhame zabrániť emisiám skleníkových plynov a zlepšujeme živobytie miestnych spoločenstiev, pracujeme na poskytovaní nových príležitostí pre mládež a ženy prostredníctvom vzdelávacích programov. Našou ambíciou je posilniť postavenie žien tak, aby sa stali aktívnymi zamestnankyňami a zastávali vedúce pozície mimo svojho domova.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/investicny-program" }
ForestV2

ZALESŇOVANIE OBLASTI LIUGUI V ČÍNE

Komunitná výsadba stromov a premena pustatiny na prosperujúci les

Región Južnej Číny Karst, ktorý je známy svojou divokou krajinou a bohatou biodiverzitou, je ohrozený dezertifikáciou (problémom rozširovania púští) čiastočne spôsobenou odlesňovaním. Cieľom tohto projektu je v spolupráci s komunitami vysadiť pôvodné stromy, izolovať C02 od atmosféry a podporiť udržateľný rozvoj. Miestnym obyvateľom, najmä ženám, sa ponúkajú nové pracovné príležitosti a možnosti odbornej prípravy. Medzi zamestnancami na plný úväzok je 65 % žien.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/investicny-program" }
Ingredients

POĽNOHOSPODÁRSTVO NOVEJ GENERÁCIE V BELGICKU A VO FRANCÚZSKU

Zdravé pôdy, bohatá biodiverzita, ziskové farmy

Prostredníctvom inovatívneho partnerstva medzi poľnohospodármi a agronómami, tento projekt pomáha transformovať postupy v poľnohospodárstve vo Francúzsku a v Belgicku. Zapojených je viac ako 1 600 poľnohospodárov. Nové regeneratívne techniky umožnia prinášať výživné potraviny, zachovajú kvalitu ovzdušia a biodiverzitu, a zároveň zvýšia ziskovosť poľnohospodárskych podnikov.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/investicny-program" }

OCHRANA LESOV V OBLASTI KARIBA V ZIMBABWE

Zachraňovanie lesov, ochrana voľne žijúcich živočíchov a zmena životov

Tento ambiciózny africký projekt, ktorý sa začal v roku 2011, predchádza ročne emisiám viac ako 3,5 milióna ton oxidu uhličitého do atmosféry tým, že pomáha zabrániť odlesňovaniu a degradácii pôdy na takmer 785 000 hektároch. Chov hospodárskych zvierat a poľnohospodárstvo obcí takisto pomáhajú zlepšiť životné podmienky miestnych spoločenstiev. Kariba, ako jeden zo 70 projektov, ktoré overuje Aliancia pre klímu, spoločenstvo a biodiverzitu, podporuje miestne obyvateľstvo tým, že poskytuje prístup k programom zdravotníctva, vzdelávania a odbornej prípravy. Osobitná pozornosť sa venuje situácii žien. 50 000 žien si zlepšilo živobytie, 53 000 žien využilo prístup k lepším zdravotníckym službám a 13 000 žien vstúpilo do nášho vzdelávacieho programu. V nasledujúcich rokoch bude pokračovať úsilie o to, aby sa do tejto iniciatívy mohlo zapojiť ešte viac žien.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/investicny-program" }
Kariba

MALÉ LESY S VEĽKÝM POTENCIÁLOM V USA

Posilnenie živobytia vlastníkov lesov prostredníctvom sekvestrácie uhlíka

Tento priekopnícky projekt podporuje drobných vlastníkov lesov, ktorí predtým nemali prístup k nástrojom, informáciám a financiám pre udržateľnosť svojich lesných usadlostí. Vlastníci sú v súčasnosti prostredníctvom tohto projektu oprávnení realizovať udržateľné postupy na svojich pozemkoch, a vytvárať tak významný klimatický dopad v rámci krajiny s využitím plného potenciálu sekvestrácie uhlíka na svojej pôde.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/investicny-program" }

MODRÝ UHLÍK V ČASTI MUSKITITA V HONDURASE

Ochrana jedinečných mangrovových lesov a posilnenie postavenia miestnych domorodých komunít

Podľa oblasti výskytu dokážu mangrovy uchovávať až štyrikrát viac uhlíka než suchozemské lesy. Avšak 30 – 50 % mangrovových lesov na svete už neexistuje. Tento priekopnícky projekt s modrým uhlíkom, ako prvý svojho druhu v Hondurase, pomáha chrániť pred odlesňovaním takmer 5 000 hektárov mangrovových porastov a vyše 280 000 hektárov ihličnatých a listnatých lesov.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/investicny-program" }
Muskitia

Cieľom tejto misie je zároveň posilniť postavenie žien rôznymi prostriedkami, akú sú napríklad:
- školiace programy,
- certifikačné kurzy pre mladých ľudí a ženy podnikateľky,
- obnova kakaových plodín (vykonávaná najmä ženami) poškodených hurikánmi,
- podpora a ochrana práv žien a detí.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/investicny-program" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/investicni-program", "name": "investicny program" } } ] }