Reklamná akcia „Vyhrajte nákupy na Zoot“ Slovensko

1. Pravidlá súťaže

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len „pravidlá“) reklamnej akcie „Vyhrajte nákupy na Zoot“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

1.2 Ustanovenia týchto pravidiel sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.lorealparis.sk/sutaz. Tieto pravidlá sú v rámci súťaže považované za jediné a úplné.

1.3 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou súťažou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom súťaže je zvýšenie informovanosti verejnosti a propagácia výrobkov z portfólia Usporiadateľa.

Usporiadateľom súťaže je
L'ORÉAL Slovensko s.r.o.
Nám. 1. Mája 18, Bratislava, 81106,
IČ: 35725354,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 15344/B
(ďalej len „Usporiadateľ“)

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/sutaz" }

2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha v termíne od 5. 5. 2021 do 25. 5. 2021, konkrétne do 24:00 hod na území Slovenska (ďalej len „doba konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“) alebo do vyčerpania súťažných kupónov. Minimálny počet súťažných kupónov na predajni je 20 ks.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/sutaz" }

3. Účasť v súťaži

3.1 Súťažiacim sa môže stať len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá nie je zo súťaže vylúčená v zmysle článku 6.6 týchto pravidiel a ktorá si v dobe a mieste konania súťaže zakúpi produkty pleťovej starostlivosti značky L’Oréal Paris nad 9,99 € (ďalej len „súťažné výrobky“), zaregistruje sa v dobe konania súťaže pre účasť v súťaži spôsobom uvedeným v článku 3.2 týchto pravidiel, účtenku dokazujúcu nákup súťažných výrobkov si dôkladne uschová a splní ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách. Súťažné výrobky budú počas doby konania súťaže uvedené na trh v Slovenskej republike.

3.2 Súťažiaci zaregistruje svoju účtenku spolu so súťažným kupónom tým, že ich vyfotí alebo nascanuje a pošle na e-mailovú adresu: loreal.sutaz@klakson.cz (ďalej len „súťažná adresa“) a úplne a pravdivo vyplní svoje kontaktné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • kontaktnú e-mailovou adresu,
  • kontaktné telefónne číslo.

3.3 Súťažiaci je oprávnený sa súťaže zúčastniť i opakovane, ale vždy s novou registráciou, a teda i súťažnou účtenkou obsahujúcimi nákup súťažných výrobkov. Raz použitý nákup súťažných výrobkov z účtenky už nemožno použiť k ďalšej účasti v súťaži. Ak účtenka obsahuje nákup viac súťažných výrobkov, nie je možné ju v systéme pri registrácii pre účasť v súťaži zadávať opakovane. Pre každú ďalšiu registráciu je nutné použiť novú účtenku dokazujúcu nákup súťažných výrobkov doteraz nepoužitú v súťaži. Súťažiaci sa môžu takto registrovať a súťažiť s neobmedzeným počtom účteniek dokazujúcich nákup súťažných výrobkov. Ak je cena súťažných výrobkov na účtenke menšia než stanovená minimálna čiastka, registrácia do súťaže nebude prevedená alebo bude považovaná za neplatnú.

3.4 Súťažiaci môžu použiť účtenky podľa vyššie uvedených pravidiel iba v tejto súťaži a nie je možné ich použiť v inej súťaži, či inej reklamnej akcii Usporiadateľa.

3.5 Do súťaže budú zaradené a výhercami sa môžu stať výlučne tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže.

3.6 Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci je povinný rešpektovať tieto pravidlá, dodržiavať platné zákony Slovenskej republiky a konať v súlade s dobrými mravmi, najmä účasť v duchu fair play. Použitie nečestných a podvodných praktík, obchádzanie týchto pravidiel alebo pokus o ich zneužitie na získanie výhry je neprípustné. Akékoľvek porušenie týchto zásad oprávňuje Usporiadateľa okamžite vylúčiť príslušného súťažiaceho zo súťaže. Ak sa ukáže, že sa táto osoba aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru.

3.7 Každý jeden súťažiaci má právo získať len jednu výhru, pričom v prípade viacnásobného vyžrebovania mu pripadne iba jedna výhra. Žrebuje sa dovtedy, pokým nie je vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/sutaz" }

4. Výhry v súťaži, priebeh súťaže, mechanizmus určenia výhercu

4.1 Výhry v tejto súťaži sú poukážka na nákup v internetovom obchode Zoot https://www.zoot.sk/ v hodnote 200 € (celkom 10 ks) a 20 % zľava z hodnoty nákupu (ostatné).

„Výhercom v súťaži je každý súťažiaci, ktorý sa v dobe trvania súťaže splnil všetky podmienky účasti v súťaži vyžadované týmito pravidlami a ktorý bol bezprostredne po uplynutí doby konania súťaže náhodne vyžrebovaný z databázy súťažiacich.

V prípade, že sa ukáže, že vyžrebovaný výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na výhru podľa týchto pravidiel, bude ako výherca vyžrebovaný ďalší súťažiaci, ktorý sa v dobe trvania súťaže riadne zaregistroval na súťažných stránkach, splnil všetky podmienky účasti v súťaži vyžadované týmito pravidlami a ktorý boli náhodne vyžrebovaný Usporiadateľom ako ďalší v poradí. Žrebovanie výhercov sa uskutoční až do vyčerpania všetkých výhier v súťaži.“

4.2 Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a vyhradzuje si právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži a pre dané výhry boli splnené alebo nie. Výhry nemôžu získať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď čiastočne, podmienky stanovené pre dané výhry. Žrebovanie výhier prebehne náhodným výberom z databázy dňa 31. 5. 2021.Výsledky žrebovania s uvedením výhier budú zverejnené na https://www.lorealparis.sk/sutaz od 1. 6. 2021. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

4.3 Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

4.4 O akýchkoľvek sťažnostiach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Akékoľvek prípadné sťažnosti alebo reklamácie týkajúce sa súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na emailovú adresu: loreal.sutaz@klakson.cz kedykoľvek počas trvania súťaže, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/sutaz" }

5. Odovzdanie výhier výhercom

5.1 Zľavový kód na 20 % zľavu z nákupu, ktorý je uvedený na súťažnom kupóne je možné uplatniť do 30. 6. 2021 a nie je možné ho uplatniť na už zľavnený tovar a partnerský predaj. Pre uplatnenie zľavového kódu ho vložte do poľa „Darčekový/zľavový kód“ v 1. kroku objednávky na https://www.zoot.sk/. V prípade výhry hlavnej ceny, teda voucheru na nákup v e-shope Zoot v hodnote 200 € bude usporiadateľ výhercu kontaktovať telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle alebo e-mailom na kontaktnej e-mailovej adrese uvedenej v registračnom e-maily najneskôr do piatich pracovných dní po vyhodnotení súťaže a vyzve ho, aby zaslal informáciu o svojej e-mailovej adrese, na ktorú má byť výhra poskytnutá. Usporiadateľ sa pokúsi zastihnúť výhercu maximálne dvakrát. Ak výherca neodpovedá na žiadny z pokusov Usporiadateľa do 3 (troch) pracovných dní od posledného pokusu, výherca viac nebude oprávnený získať výhru; následne výhra takéhoto výhercu bez náhrady prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený ich použiť za účelom opakovaného vyhodnotenia žrebovania výhercov. Usporiadateľ nezodpovedá za neoznámenie výhry v prípade zmeny telefónneho čísla, či e-mailovej adresy, ak mu táto zmena nebola riadne a včas oznámená súťažiacim. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov. Unikátny kód z voucheru je následne pre uplatnenie potrebné vložiť do poľa „Darčekový/zľavový kód“ v 1. kroku objednávky na https://www.zoot.sk/. Voucher je možné uplatniť na čokoľvek z ponuky e-shopu ZOOT.sk, je možné ho využiť opakovanie až do vyčerpania jeho hodnoty. Voucher nie je možné kombinovať s inými kódmi ani vymeniť za peniaze.

5.2 Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vyžiadať si od súťažiacich, u ktorých má podozrenie z podvodného či nekalého jednania originál účtenky dokazujúce nákup súťažných výrobkov, s ktorými sa do súťaže zaregistrovali. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, u ktorých bude mať oprávnené podozrení na spáchanie podvodného či nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť či neodovzdať výhry v prípade, ak existujú pochybnosti o spôsobe získania účteniek dokazujúcich nákup súťažných výrobkov či v prípade porušení pravidiel súťaže zo strany výhercu alebo akéhokoľvek konania za strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi.

5.3 Pokiaľ výherca výhru odmietne alebo sa preukáže, že nákup súťažných výrobkov, ktoré súťažiaci použil k registrácii a ktoré ho oprávňujú k výhre, nespĺňajú pravidlá tejto súťaže, stráca nárok na výhru, výhra prepadá bez náhrady v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť k iným marketingovým alebo dobročinným účelom. Rovnakým spôsobom bude Usporiadateľ postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň 3 dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt na kontaktnom e-mailu alebo na kontaktnom telefónnom čísle zadanom v registračnom formulári a/alebo tento výherca v lehote do 5 dní odo dňa, kedy bol vyzvaný k prevzatiu výhry, z akéhokoľvek dôvodu výhru neprevezme.

5.4 Výhry budú odovzdané výhercom formou e-mailu s elektronickým voucherom najneskôr do 5 dní od ukončenia súťaže. Zľavový kód na voucheri si budú môcť výherci uplatniť pri nákupe na internetovom obchode https://www.zoot.sk/ do 30.9.2021. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu. Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhier v prípade zaslania poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie výhry počas prepravy. Všetky prípadné reklamácie je treba uplatniť do 2 mesiacov od obdržania výhry.

Výherca sa zaväzuje splniť všetky daňové povinnosti spojené s výhrou v tejto súťaži.
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob použitia alebo používanie výhry výhercom.

5.5 Súťažiaci, ktorí nezískali žiadnu z výhier, nebudú nijako vyrozumení.

5.6 Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsob použitia alebo používanie výhry výhercom.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/sutaz" }

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

6.2 Účasťou v súťaži, resp. prevedením registrácie vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, resp. v prípadoch hodných osobitného zreteľa kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž obmedziť, odložiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanoviť náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výher inými bude uskutočnené písomne a zverejnené na súťažných stránkach.

6.4 Súťaž sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vymáhanie účasti v súťaži a výhry súdnou cestou alebo vyplácanie peňažného plnenia alebo poskytnutia nepeňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpia svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

6.5 Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci pre prípad výhry v súťaži s tým, že môžu byť vytvorené obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne zverejňované v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa súťaže spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnoty výhry. Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s vytváraním a následným zverejňovaním obrazových či audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli alebo by mu mohli vzniknúť.

6.6 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže, bývalí zamestnanci Usporiadateľa po dobu troch (3) mesiacov od ukončenia pracovného pomeru u Usporiadateľa, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom na organizácii súťaže a osoby všetkým hore uvedeným osobám blízke v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takto vylúčená osoba, Usporiadateľ výhru poskytne ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel. V prípade, že sa výhercom stane vylúčená osoba a táto vylúčená osoba už výhru prevzala, výhra nie je platne získaná a je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa výhru vrátiť, resp. nahradiť Usporiadateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

6.7 Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na súťažných stránkach https://www.lorealparis.sk/sutaz. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcom túto súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

6.8 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivý súťažiaci a Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

V Bratislave, dňa 7.4.2021

L’ORÉAL Slovensko s.r.o.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.sk/sutaz" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.sk/sutaz", "name": "sutaz" } } ] }