Podmienky používania internetových stránok L’Oréal Paris (www.lorealparis.sk) platné od 9. 4. 2020

Vítejte na Internetových stránkách věnovaných L’Oréal Paris (dále jen „Internetové stránky“).

1. Přístup na internetové stránky

Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky užívání, které upravují užívání těchto Internetových stránek (dále jen „Podmínky užívání“). Užíváním těchto Internetových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami užívání bez jakýchkoli výhrad.

Máte-li jakýkoli dotaz související s užíváním těchto Internetových stránek, můžete nás kontaktovat na následující adrese: [email protected].

Právní oznámení:

URL Internetových stránek: www.lorealparis.cz

Kontaktní údaje: E-mail: [email protected] - Telefonní číslo: +420 222 777 111

Zveřejněno společností L´Oréal S. A., se sídlem 14 rue Royale, 750 08, Paříž, Francie, registrační číslo: 632 012 100, a L´ORÉAL Slovensko s. r. o. se základním kapitálem ve výši 4 108 012 EUR, se sídlem Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudam v Bratislavě pod identifikačním číslem 35 725 354jednající jménem své značky L’Oréal Paris (dále jen „Vydavatel“ nebo zájmeno „My“ v jakémkoli pádu).

2. Duševní vlastnictví

Pro přístup na tyto Internetové stránky a pro jejich používání musíte být osoba starší 16 let věku a musíte být rozumově a mravně vyspělá tak, abyste byl/a schopna pochopit účel těchto Internetových stránek. Pokud jste nezletilá osoba, bude vyžadován předchozí souhlas rodičů.

Můžete volně užívat tyto Internetové stránky, aniž byste se museli přihlašovat nebo si zakládat účet.

Pro přístup na tyto Internetové stránky nebo na některé jejich části mohou být vyžadovány PIN kódy. V takovém případě je na Vás, abyste podnikli kroky nezbytné k tomu, abyste tyto kódy udrželi v tajnosti. Pochopitelně je kdykoli můžete změnit. Počet pokusů pro přístup na Internetové stránky nebo na některé jejich části však může být omezen, aby nedocházelo k žádnému podvodnému užívání takových kódů. Informujte nás, prosím, o jakémkoli podvodném užití, o kterém se dozvíte. V případě jakéhokoli porušení podmínek stanovených těmito Podmínkami užívání si vyhrazujeme právo pozastavit Váš přístup na tyto Internetové stránky.

Dodatečné poplatky za přístup na internet a jeho používání platíte Vy.

3. Etický kodex

a. Práva duševního vlastnictví

Do vývoje těchto Internetových stránek byly investovány značné částky. Tyto Internetové stránky a všechny prvky, které obsahují (např. značky, obrázky, texty, videa apod.), jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Jakékoli užívání, rozmnožování či zobrazování těchto Internetových stránek (nebo jejich části) v jakémkoli médiu pro jakékoli účely, včetně zejména pro obchodní účely, je zakázáno.

Prostřednictvím těchto Internetových stránek Vám můžeme poskytnout obsah, který si můžete stáhnout (dále jen „Obsah ke stažení“). Výhradně pro vaše osobní a soukromé potřeby Vám zdarma a po zákonnou ochrannou dobu pro práva duševního vlastnictví stanovenou ve francouzském a zahraničním právu a v mezinárodních smlouvách udělujeme nevýhradní a nepřevoditelné právo k užívání Obsahu ke stažení. Jakékoli rozmnožování, zobrazování, upravování či šíření těchto Internetových stránek je zakázáno. Stahováním či užíváním Obsahu ke stažení souhlasíte s jeho užíváním v souladu s těmito Podmínkami užívání.

V případě, že Vám zpřístupníme Internetové stránky takovým způsobem, že můžete editovat obrázky (zejména při virtuálním testování kosmetiky), tímto berete na vědomí a souhlasíte, že takové Internetové stránky použijete pouze pro své osobní potřeby v souladu se zamýšleným záměrem. Nejste oprávněni tyto Internetové stránky užívat jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit čest, pověst či práva jakýchkoli třetích osob, v souladu s těmito Podmínkami užívání.

b. Práva třetích osob

Tímto Vám připomínáme, že musíte zajistit veškerá potřebná povolení a práva od jakýchkoli příslušných držitelů práv v souvislosti s jakýmkoli obsahem, který chcete prostřednictvím našich Internetových stránek zveřejnit, včetně veškerých práv duševního vlastnictví nebo práv k literárnímu, uměleckému či průmyslovému vlastnictví, i práva na ochranu osobnosti (včetně práva na podobu), abyste takový obsah mohli bez problémů používat. Například je třeba získat práva k veškerému obsahu (zejména k fotografiím), na kterém jsou zobrazeny nové architektonické stavby, reklama nebo oděvy s vyobrazeními chráněnými autorským právem (zkratky, loga atd.).

c. Uživatelský obsah

Prostřednictvím těchto Internetových stránek Vám můžeme poskytnout prostor určený pro uživatelský obsah, jako jsou texty, fotografie, videa, názory atd. (dále jen „Uživatelský obsah“).

Zveřejňováním Uživatelského obsahu na těchto Internetových stránkách Nám tímto udělujete bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní a celosvětově platnou licenci na dobu trvání zákonné ochranné lhůty pro práva duševního vlastnictví stanovené ve francouzském a zahraničním právu a v mezinárodních smlouvách (včetně jakýchkoli budoucích doplňujících či pozměňujících právních předpisů) k rozmnožování, zobrazování, užívání, kopírování, pozměňování, upravování, editování, šíření, překládání, vytváření z něj odvozených děl, jeho začleňování do jiných děl a k šíření takového Uživatelského obsahu (jako celku nebo jeho části).

Uvedené způsoby užití jsou povoleny pro veškeré interní i externí firemní nebo finanční komunikační účely, reklamní účely, pro jakékoli účely v oblasti public relations a pro účely vedení záznamů archivů koncernu L’ORÉAL nebo jeho spřízněných osob, produktů nebo značek, zejména následujícími způsoby:

 • zveřejňování na internetu v jakémkoli formátu v neomezeném množství,
 • tištěná média v libovolném počtu publikací,
 • zveřejňování v libovolném počtu publikací, zejména zveřejňování pro účely interní komunikace, včetně prodejců a distribučních sítí (velkoobchody, maloobchody, zprostředkovatelé atd.), událostí, letáků na kongresy, veletrhů, stánků atd., dále také B2B komunikace a odborného tisku v libovolném počtu publikací nebo v neomezeném množství,
 • elektronické, IT, digitální a multimediální zveřejňování a zveřejňování na internetu či na intranetu prostřednictvím jakýchkoli internetových stránek (na libovolných internetových stránkách včetně sociálních sítí jako Facebook, Twitter, YouTube nebo Dailymotion) v libovolném počtu příspěvků a vysílání,
 • prostřednictvím jakéhokoli reklamního média (včetně reklamy v maloobchodních prodejnách a na značkových produktech koncernu L’ORÉAL (dále jen „Média“).

Tímto berete na vědomí, že sociální sítě jsou platformy ve vlastnictví třetích osob, a tudíž se šíření a užívání Uživatelského obsahu na uvedených sociálních sítích řídí podmínkami užívání stanovenými těmito třetími osobami. Proto neneseme odpovědnost za jakékoli užití obsahu Námi nebo jakýmikoli třetími osobami v souladu s podmínkami užívání stanovenými těmito sociálními sítěmi, včetně zejména v souvislosti s rozsahem a trváním práv, k nimž byla udělena licence, a odstraněním Obsahu. Nesete odpovědnost za vyřízení jakýchkoli nároků třetích osob v souvislosti s užíváním Obsahu v souladu s podmínkami užívání stanovenými sociálními sítěmi.

Dále Vám tímto připomínáme, že jakýkoli Obsah se může objevit ve výsledcích internetových vyhledávačů, a proto může být přístupný i osobám mimo tyto Internetové stránky.

Toto právo Nám umožňuje upravit Váš původní Obsah nebo k Uživatelskému obsahu doplnit jakékoli vysvětlení, které bychom považovali za prospěšné, pokud takový Uživatelský obsah nezmění vaši podobu či slova.

Dále může užívání Uživatelského obsahu vést ke shromažďování anonymizovaných informací, mezi které patří Vaše město, země či věk, a/nebo pokud jste k tomu dali výslovný souhlas, informace umožňující Vaše ztotožnění jako jsou Vaše křestní jméno nebo přezdívka.

Jakýkoli takový Uživatelský obsah, který zveřejňujete prostřednictvím těchto Internetových stránek, je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost. Dovolte, abychom Vám také připomněli, že Uživatelský obsah nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a obecně přijímanými morálními zásadami a zásadami uvedenými v těchto Podmínkách užívání. V tomto ohledu si vyhrazujeme právo kdykoli odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání včetně Etického kodexu.

Dále pokud máte přístup k Uživatelskému obsahu vytvořeného jiným uživatelem, musíte dodržovat práva daného uživatele, a zejména nesmíte rozmnožovat nebo šířit uvedený Obsah zveřejněný na jiném médiu bez předchozího souhlasu příslušeného uživatele.

4. Informace uvedené na internetových stránkách

Ctíme hodnoty, jako jsou vzájemná tolerance a respekt.

Z tohoto důvodu při užívání těchto Internetových stránek souhlasíte, že nebudete:

 • zveřejňovat jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, pomlouvačné, urážlivé, obscénní či nezákonné komentáře,
 • šířit jakýkoli obsah, který by mohl být škodlivý, hanlivý, neoprávněný nebo pomlouvačný, nebo který by porušoval práva na ochranu soukromí nebo osobnosti, podněcoval k násilí nebo k rasové či etnické nesnášenlivosti, nebo který by mohl být považován za značně nemravný nebo jako podněcující k určitým trestným či jiným protiprávním činům,
 • Internetové stránky používat k politickým, propagandistickým či náboženským účelům,
 • zveřejňovat jakýkoli obsah propagující či inzerující jakékoli produkty nebo služby, které konkurují značkám zobrazovaným na těchto Internetových stránkách,
 • tyto Internetové stránky používat k jinému než zamýšlenému účelu, včetně využívání stránek jako seznamky,
 • šířit jakékoli informace, které by mohly přímo nebo nepřímo umožnit identifikaci jména osoby či osoby samotné bez jejího předchozího výslovného souhlasu, jako jsou například příjmení, adresa, e-mailová adresa či telefonní číslo,
 • šířit jakékoli informace či obsah, který by mohl rozrušit nejmladší návštěvníky,
 • zastrašovat či obtěžovat ostatní,
 • dopouštět se jakýchkoli protiprávních činností, včetně činností, které by mohly porušit práva jakékoli osoby k jakémukoli softwaru, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.,
 • šířit obsah (včetně fotografií a videí) zobrazující nezletilé osoby.

Pokud se dozvíte o jakémkoli Uživatelském obsahu, který by toleroval zločiny proti lidskosti, podněcoval k rasové nenávisti či násilí nebo souvisel s dětskou pornografií, neprodleně Nás o této skutečnosti informujte na této e-mailové adrese [email protected] nebo Nám pošlete dopis se všemi podrobnostmi na tuto adresu: L´ORÉAL Slovensko s. r. o., Námestie 1. mája 18, 811 06, a ve svém e-mailu/dopise uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis napadaného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Pokud se domníváte, že jakýkoli Uživatelský obsah je v rozporu s výše uvedenými zásadami, Vašimi právy či právy třetích osob (např. jakékoli porušení, urážka či zásah do soukromí), můžete Nás o této skutečnosti informovat na této e-mailové adrese [email protected], nebo Nám poslat dopis se všemi podrobnostmi na tuto adresu: L´ORÉAL Slovensko s. r. o., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, a ve svém e-mailu/dopise uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis hlášeného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Podle ustanovení článku 6-I-5 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 pro zvýšení důvěry v digitální ekonomiku (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) by mělo toto oznámení obsahovat následující informace:

 • datum oznámení,
 • pokud je odesílatel fyzická osoba: příjmení, křestní jméno a další křestní jména, povolání, adresu, státní příslušnost, datum a místo narození,
 • jméno a adresu příjemce, nebo v případě právnické osoby její obchodní firmu a sídlo,
 • popis a konkrétní umístění hlášených skutečností (např. odkaz na URL hlášeného obsahu),
 • důvody, proč by takový obsah měl být odstraněn, včetně odkazů na právní předpisy a vysvětlení (odůvodnění) vztahující se k hlášeným skutečnostem,
 • kopii jakékoli korespondence poslané autorovi či vydavateli hlášených informací nebo činností, ve které požadujete, aby obsah dále nezveřejňovali, odstranili či upravili, nebo případně odůvodnění, proč nebylo možné autora nebo vydavatele zastihnout.

Jakékoli neúplné oznámení nemusí být zohledněno. UPOZORNĚNÍ: Pokud kdokoli nahlásí jakýkoli obsah či činnost jako protiprávní, aby dosáhl jeho odstranění nebo zastavil jeho šíření uvedením nepravdivých či nepřesných informací, může mu být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok a pokutou ve výši 15 000 EUR.

5. Osobní údaje

a. Obecná ustanovení

Tímto Vám připomínáme, že na Internetových stránkách se mohou objevit nepřesnosti či chybějící informace, zejména z důvodu zapojení třetích osob. Tímto se zavazujeme, že na Internetových stránkách jakékoli nepřesnosti odstraníme nebo chybějící informace doplníme co nejdříve.

b. Rady a diagnostické postupy

Rady poskytované na těchto Internetových stránkách a uváděné diagnostické postupy jsou pouze doporučeními, která je třeba ověřit u odborníků na kosmetiku. Informace v nich obsažené slouží výhradně pro obecnou orientaci a v žádném případě nenahrazují lékařskou diagnózu, konzultaci s lékařem nebo lékařskou péči. Proto nemůžeme zaručit Vaši naprostou spokojenost s radami, které vyplývají z používání takových postupů, a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich používání na Vaší straně.

Potřebujete-li jakékoli další informace nebo máte-li jakékoli pochybnosti, doporučujeme Vám navštívit lékaře.

c. Hypertextové odkazy

Pomocí hypertextových odkazů uvedených na Internetových stránkách se můžete dostat na internetové stránky provozované třetími osobami, jejichž obsah nemůžeme kontrolovat. Vzhledem k tomuto důvodu tyto hypertextové odkazy na Internetových stránkách slouží výhradně ke zpříjemnění vašeho prohlížení internetu a zobrazování internetových stránek jakýchkoli třetích osob je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost.

Máme právo shromažďovat některé Vaše osobní údaje, zejména když: (i) si předplatíte službu (ii), stáhnete Obsah ke stažení, (iii) přihlásíte se, (iv) zaregistrujete se do hry/soutěže, (v) Nám pošlete e-mail nebo (vi) vyplníte dotazník či se účastníte výzkumu.

Potřebujete-li jakékoli další informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím naše Zásady ochrany soukromí zde.

6. Soubory cookie